14 principles of scientific management by frederick taylor pdf

Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. Taylorism är en lära om arbetsorganisationer där fokus är specialisering och centralisering, idéer som anses ha kommit 14 principles of scientific management by frederick taylor pdf Taylors teorier. Frederick Winslow Taylor var ingenjör och konsult i slutet av 1800-talet.


Under sin tid på diverse stålverk och andra verkstäder utvecklade han scientific management och funktionell organisation, vilket sammanfattades i hans bok The Principles of Scientific Management 1911. Huvudpunkterna i boken kan sammanfattas i fyra grundläggande principer som var åtgärder på dåtidens perfektion i produktionen bland arbetare. Hög produktivitet från arbetarna ger dem högre lön, dvs.

Noggrann övervakning att arbetet sköts på rätt sätt. Grundtanken med dessa principer var man kunde finna det bästa sättet att utföra en uppgift på. Denna metod kunde man senare lära ut till arbetarna vilket gjorde att de yrkesskickliga arbetarna förlorade sin status, vilket höjde effektiviteten.

Man blev således som ledning mer oberoende av vem som utför arbetet. Taylorismen förknippas som regel med industriellt och manuellt arbete, men tillämpades också inom andra branscher. Redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok organiserades på 1920-talet om efter tayloristiska principer, med tidsstudier, fastställda arbetsprestationer i antal behandlade excerpter, och ackordslön för redaktörerna. Forskning har visat att många av de faktorer som Taylorism förespråkar är negativt för arbetarna och även företaget i det långa loppet.

Bristerna i kvalitet och produktion ses tydligt när man tittar på produktionen i Sovjetunionen, som anammade Taylorismen. Lenin själv hänvisade till Taylorismen när han definierade “essensen i Leninismen” som “kombinationen av rysk revolution och amerikansk effektivitet”. Sidan redigerades senast den 10 oktober 2017 kl.